Downloads: Liero 1.36

Liero 1.36

Liero 1.36


Download

  • Filesize: 749 Kb
  • Views: 8584
  • Downloads: 2572
  • Created: 2014-05-29 12:13:39
  • Last accessed: 2023-09-27 01:51:43
Rating: (Rates: 1)

<p>Wersja oficjalna z 2013-09-03</p><p>Uaktualniona i naprawiona, dzia³aj±ca na ka¿dym Windowsie wersja.</p><p>A w niej:<br>- zmiana wygl±du menu<br>- do wybrania nowa lepsza sztuczna inteligencja<br>- statystyki po zakoñczeniu meczu<br>- niwy tryb gry: utrzymanie strefy</p><p>¯eby graæ na pe³nym ekranie naci¶nij klawisz F5<br> ¯eby mieæ dostêp do nagrywania i odtwarzania dem z gry, naci¶nij F1 i ustaw Extensions na ON <br></p><p>Dyskusja: http://www.liero.org.pl/forum/index.php?topic=3787.0<br></p>